PENATARAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI

PENATARAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB

Judul: Penataran Pendidikan Bahasa Arab Di Peringkat Pengajian Tinggi
Penulis: Mohd Shahrizal Nasir, Muhammad Sabri Shahrir, Zulazhan Ab. Halim, Mohd Firdaus Yahaya, Nurazan Mohamad Rouyan
Harga: RM62.00
ISBN:978-967-0899-60-2

Bidang Pendidikan Bahasa Arab merupakan antara bidang pengajian penting di Malaysia. Buktinya, subjek bahasa arab bukan sahaja diajar di sekolah rendah, malah di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Buku ini mengandungi sembilan bab yang disusun secara sistematik bermula daripada perbincangan tentang bahan pengajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran. Hal inilah yang perlu menjadi fokus semua pihak dalam usaha meningkatkan mutu bidang Pendidikan Bahasa Arab di Malaysia. Kesemua tajuk yang terkanung dalm buku ini sesuai untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan ilmiah bagi mereka yang berada dalam budang Pendidikan Bahasa Arab, sama ada daripada kalangan pelajar, pendidik mahupun pengkaji. Justeru, diharapkan buku ini dapat membantu para pembaca dalam memahami semua topik yang dibincangkan, selain dapat membuka ruang penerokaan baharu dalam penyelidikan Bahasa Arab. Usaha penambakbaikan mutu pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab yang dilakukan menerusi penghasilan buku ini akan dapat membantu para pelajar terutama di institusi pengajian tinggi untuk mempelajari, seterusnya menguasai bahasa al-Quran dengan lebih baik.