VISI & MISI

 
Visi 
Menjadikan Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) sebuah penerbit universiti yang terpandang. 
 
Misi 
Menjadi penyebar karya ilmiah para sarjana, khususnya sarjana UniSZA dan sebagai satu saluran penyumbang korpus ilmu dunia/global yang efisien. 
 
Matlamat 
Membangunkan Penerbit UniSZA yang dinamis dengan menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan berdampak.
 
Objektif
Penerbit UniSZA ditubuhkan bertujuan mencapai objektif berikut:
  1. Membangunkan program penerbitan ilmiah di UniSZA.
  2. Memperkasa terbitan ilmiah yang berupaya menyumbang kepada bidang ilmu dan pembangunan insan.
  3. Meningkatkan kemahiran penulisan ilmiah dalam kalangan warga UniSZA.
  4. Mengiktiraf kesarjanaan akademia melalui terbitan ilmiah yang bermutu.
  5. Menyebarkan korpus ilmu yang diterbitkan.

Fungsi

  1. Menjadi urusetia Mesyuarat Lembaga Penerbitan UniSZA.
  2. Membina Jaringan perkongsian pintar dengan organisasi penerbitan ilmiah seperti Majlis Penerbitan  Ilmiah    Malaysia (MAPIM) penerbit-penerbit  universiti dan seumpamanya
  3. Menguruskan penerbitan ilmiah seperti buku, buku bertema, modul pengajaran dan pembelajara, monograf dan jurnal
  4. Menguruskan penerbitan dan pengedaran Buletin UniSZA
  5. Menguruskan promosi, pemasaran dan stok buku.